Welkom bij Kinderopvang Wageningen Guest

Lees alstublieft onze algemene voorwaarden en gedragscode voordat u deze onderaan de pagina accepteert.

Algemene voorwaarden en gedragscode voor algemeen gebruik bij Wi-Fi gastnetwerk

1. Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door eenieder van wifigastnetwerk die via dit netwerk het internet opgaan.

2. Definities

Gebruik:
Kinderopvang Wageningen stelt gratis wifi-gastnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar voor persoonlijk en zakelijk gebruik.

Gebruiker:
Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot het internet door middel van gebruikmaking van het wifi-gastnetwerk van Kinderopvang Wageningen. Wifi-gastnetwerk Kinderopvang Wageningen Met wifi-gastnetwerk is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden, u kunt op verschillende plaatsen een verbinding met het internet tot stand brengen

Wi-Fi gastnetwerk Kinderopvang Wageningen:
Met wifi-gastnetwerk is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden, u kunt op verschillende plaatsen een verbinding met het internet tot stand brengen.

3. Algemene voorwaarden

Kinderopvang Wageningen biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

Daar waar van toepassing, gelden de huisregels van Kinderopvang Wageningen zoals die is vastgelegd in de algemene voorwaarden van Kinderopvang Wageningen. Kinderopvang Wageningen is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren.

Het gebruik van wifi-gastnetwerk is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is ingesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.

Kinderopvang Wageningen kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. Kinderopvang Wageningen houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van wifi met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van Kinderopvang Wageningen in strijdt handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van Kinderopvang Wageningen een andere reden bestaat.

Kinderopvang Wageningen is niet verantwoordelijk voor enige claims die voorvloeien uit de activiteiten van de gebruiker.

Kinderopvang Wageningen zal geen gebruikersgegevens opslaan en of bewaren. Wel wordt er een registratie gedaan van het aanmelden op het wifi gast-netwerk van Kinderopvang Wageningen Deze gegevens zullen worden bewaard voor de duur van 1 weken. Naar deze periode zullen de gegevens worden verwijderd.

4. Gedragscode

De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

Kinderopvang Wageningen neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op de server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images morgen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoorbaar zijn.

Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.

De gebruiker verklaart Kinderopvang Wageningen nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

Kinderopvang Wageningen is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin van het woord, van de gebruiker. Met name is Kinderopvang Wageningen niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbreking in, of blokkeringen van de toegang tot het systeem of het internet bij Kinderopvang Wageningen of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van de andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen inlog procedure, account en e-mailadres.

De gebruiker verklaart Kinderopvang Wageningen nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

Kinderopvang Wageningen is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is Kinderopvang Wageningen niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij Kinderopvang Wageningen of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handleidingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in login procedure, account en e-mailadres.

De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor Kinderopvang Wageningen voortvloeiende schade.

Kinderopvang Wageningen behoudt zich het recht voor de om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden opgezette tijden voor veranderingen

Kinderopvang Wageningen verplicht zicht te houden aan de bescherming persoonsgegevens zoals die in het regelement van Kinderopvang Wageningen is vastgelegd.

Alvorens gebruik te kunnen maken van de dienst wifi-gastnetwerk van Kinderopvang Wageningen dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode.

Op deze gebruikersvoorwaarden/gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het wifi-gastnetwerk van Kinderopvang Wageningen samenhangen is het Nederlandse recht van toepassing.