Kinderopvang Wageningen verwerkt van diverse derden persoonsgegevens. Kinderopvang Wageningen vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt.  We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. In deze privacy verklaring leggen wij je graag uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

1. De organisatie
Deze privacy verklaring heeft betrekking op onderstaande organisatie en omdat er een externe Functionaris Gegevensbescherming is aangesteld zijn ook deze contactgegevens hier opgenomen.

Contactgegevens Kinderopvang Wageningen
Adres: Churchillweg|39| 6707 JB | Wageningen
Algemeen tel.nr.: 0317-412010
Algemeen email adres: informatie@kinderopvang-wageningen.nl
Website: www.kinderopvang-wageningen.nl/
KvK-nummer: 51418800

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming
PrivacyHelder B.V.
Dhr. B. Teeken
Tel.nr.: 085-0606448
Emailadres: info@privacyhelder.nl
Website: www.privacyhelder.nl

2. Persoonsgegevens, doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen
Kinderopvang Wageningen kan je persoonsgegevens om verschillende redenen verwerken. Deze worden hieronder per categorie kort samengevat. We verwerken nooit gegevens voor andere doeleinden dan in deze verklaring zijn benoemd.

Website bezoekers
We registreren je contactgegevens (zoals naam, mailadres, telefoonnummer) om ons als organisatie in staat te stellen contact met je op te nemen indien je daar een verzoek toe indient. We nemen contact met je op, op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang omdat we anders niet kunnen reageren op je verzoek. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan nodig is om je van informatie te kunnen voorzien. Voor contactvragen geldt dat we deze bewaren totdat je verzoek is afgehandeld.

Leveranciers
Om een overeenkomst aan te kunnen gaan met leveranciers en producten en diensten financieel af te kunnen wikkelen hebben we persoonsgegevens nodig van onze leveranciers. Dit betreffen contactgegevens en financiële gegevens. De grondslag van deze verwerkingen is het kunnen uitvoeren van de overeenkomst. Indien je deze gegevens niet wilt verstrekken kunnen wij helaas geen overeenkomst met je aangaan. We bewaren je algemene gegevens niet langer dan twee jaar na beëindiging van de dienstverlening. Financiële gegevens moeten we wettelijk minimaal 7 jaar bewaren.

3. Rechten van de betrokkenen
Je hebt een aantal rechten wat betreft je persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Je kunt van de volgende rechten gebruik maken:

 • Het recht op informatie: betreft het recht om (vooraf) geïnformeerd te worden over wat er aan gegevens wordt vastgelegd en met welk doel. Dat doen we onder meer met deze verklaring.
 • Het recht op inzage: betreft het recht om de persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 • Het recht op rectificatie: betreft het recht om de persoonsgegevens die worden verwerkt te wijzigen c.q. het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren.
 • Het recht op vergetelheid: betreft het recht om gegevens te laten verwijderen. In geval van een verzoek om gegevens te wissen zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren, dat is bijvoorbeeld het geval bij financiële gegevens.
 • Het recht op beperking van een verwerking: betreft het recht om minder gegevens te laten verwerken. Ook hier toetsen wij of dit mogelijk is waarbij wij ons aan de wettelijke voorschriften houden.
 • Het recht op dataportabiliteit: betreft het recht om persoonsgegevens over te (laten) dragen. Je hebt het recht om de gegevens, die wij van jou verwerken en van jou hebben ontvangen, aan je over te dragen of op jouw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.
 • Het recht op verzet (bezwaar): betreft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en/of een eerder gegeven toestemming in te trekken.
  Je kunt een verzoek schriftelijk indienen via privacy@kinderopvang-wageningen.nl. Vuistregel hierbij is dat als je een beroep doet op een van je rechten, Kinderopvang Wageningen dat verzoek binnen één maand (kosteloos) zal afhandelen. Als dat niet lukt, mag deze maand (meerdere malen) verlengd worden tot maximaal drie maanden.

4. Beveiliging
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Er is een privacy beleid opgesteld en dit wordt actueel gehouden.
 • Er zijn binnen Kinderopvang Wageningen verantwoordelijkheden toegekend op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.
 • Alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en werknemers die inzage hebben in persoonsgegevens zijn (contractueel) gehouden aan geheimhouding.
 • Voor alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de Kinderopvang Wageningen geldt dat zij verplicht zijn zich te houden aan de gedragsregels en privacyrichtlijnen zoals deze zijn vastgelegd binnen de organisatie.
 • IT voorzieningen en apparatuur zijn fysiek en logisch beschermd tegen toegang door onbevoegden en schade of storingen.
 • Voor het versturen van gegevens van inschrijfformulieren en contactformulieren op onze website maken wij gebruik van https verbindingen, waardoor de gegevens versleuteld en beveiligd zijn.
 • In kritische informatiesystemen zoals het kindvolgsysteem worden activiteiten gelogd.
 • Met alle derde partijen die gegevens namens ons verwerken worden verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin afspraken worden gemaakt over de toegang en beveiliging tot gegevens.

5. Externe ontvangers
Een deel van de gegevens die wij als organisatie verwerken wordt met derden gedeeld voor de daaraan gerelateerde doeleinden. Vaak gebeurt dit om financiële controle mogelijk te maken. Daarnaast slaan wij gegevens op bij een ICT-leverancier. Organisaties of instanties waarmee wij gegevens delen zijn:

– Accountant
– Belastingdienst
– Cloud/ICT-leverancier

6. Verwerking buiten de EU
Kinderopvang Wageningen verwerkt alle gegevens binnen de Europese Unie. Indien wij in de toekomst mogelijk verwerkingen buiten de EU zullen (laten) verrichten, dan doen we dat alleen in landen waarvan is bepaald dat deze voorziet in een passend beschermingsniveau.

7. Klachten en incidenten
Heb je een vraag of een klacht over de manier waarop Kinderopvang Wageningen met persoonsgegevens om gaat? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht je er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kinderopvang Wageningen heeft daarnaast een protocol opgesteld op voor het melden van incidenten. Hiermee geeft zij invulling aan de meldplicht datalekken. De afhandeling van deze incidenten volgt een gestructureerd proces, dat ook voorziet in de juiste stappen rondom de meldplicht datalekken.

Bekijk hier ons volledige privacybeleid

 

Cookies